Knowledge @ CMMU

13Jan, 2022

CMMU Share and Learn (Ep.13) โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 3/4)

CMMU Share and Learn (Episode 13) สรุปงานวิจัย โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ความเปราะบางท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 3 การทำความเข้าใจความสมานฉันท์ และความคิดต่างของสังคมไทย) โดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญโดย ฉัตรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์

21Jan, 2022

CMMU KM Monthly Guide 6 (มกราคม 2565)

CMMU KM Monthly Guide ฉบับที่ 6 (มกราคม 2565) สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับทุก ๆ ท่าน ในวาระดิถีขึ้นปีพุทธศักราชใหม่ 2565 หน่วย KM ขออำนวยพรให้ทุก ๆ ท่าน และครอบครัว มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กันทุกคนนะครับ เริ่มกลับมาทำงานกันพร้อม ๆ กับ แนวโน้มของโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะระบาดมากน้อยเพียงใด ก็อยากให้ทุก ๆ ท่าน เดินทางไปไหนมาไหนก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับ สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ ก็สามารถลดความเสี่ยงการสัมผัสการติดเชื้อลงไปได้มากครับ วิทยาลัยฯ เองก็สนับสนุนการดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน …